Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – Porady wniosek

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka potocznie określana jako bankructwo osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Procedura mająca na celu oddłużenie oraz zaspokojenie wierzycieli, chociażby w minimalnej części. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Podstawy do ogłoszenia upadłości

Upadłość konsumencka

Przede wszystkim należy podkreślić, że aby sad przychylił się do wniosku dłużnika, musi on wykazać, że stan niewypłacalności, w którym się znajduje jest wynikiem niezależnych od niego okoliczności. Oznacza to, że dłużnik zaciągając zobowiązanie był zdolny do spłaty długu zgodnie z harmonogramem, jednakże z powodu niezależnych od niego okoliczności możliwości finansowe pogorszyły się. Podstawą aby Upadłość konsumencka doszła do skutku może być przykładowo: nagła choroba, nieszczęśliwy wypadek, zwolnienie z pracy (bez winy zadłużonego). W zależności od oceny i sądu podstawą lub jej brakiem do ogłoszenia upadłości jest popadnięcie w tzw. ,,pętle zadłużenia”. Co do zasady,pętla zadłużenia” oznaczająca zaciąganie nowych zobowiązań w celu spłaty już istniejących,jest przesłanką obciążającą dłużnika. Jednakże często zdarzają się orzeczenia korzystne względem osób dotkniętych problemem nadmiernego zadłużenia.

Wniosek oraz uzasadnienie

Istotna częścią wniosku jest uzasadnienie, w którym dłużnik wskazuje na okoliczności które doprowadziły go do stanu niewypłacalności. Innymi słowy, dłużnik ma za zadanie przedstawienie historii popadnięcia w zadłużenie. Treść uzasadnienia powinna być logiczna oraz zwięzła, skupiająca się na okresie czasu, w którym dłużnik popadł w stan niewypłacalności.

Pytania i odpowiedzi

 • Czy zadłużony musi posiadać majątek, aby ogłosić upadłość? – Nie
 • Czy po ogłoszeniu upadłości nadal jest prowadzona egzekucja komornicza, co do długów wskazanych na liście wierzycieli? – Nie jest prowadzona, postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
 • Czy Czy od postanowienia sądu o oddaleniu wniosku ogłoszenie upadłości można się odwołać? – tak, w terminie 7 dni od dnia doręczania postanowienia z uzasadnieniem

 

źródło tekstów (wybrane zagadnienia): https://www.skef.pl

Ustawa prawo upadłościowe

Ustawa – Prawo upadłościowe

Ustawa Prawo Upadłościowe. We wpisie kierujemy Was na oficjalną stronę z ustawą określającą Prawo upadłościowe w Polsce.  Odnośnik, to bezpośrednie przekierowanie na stronę Internetowego Systemu aktów prawnych, który jest oficjalnym narzędziem na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jest podstawowym aktem prawnych określającym warunki ogłaszania upadłości.

Internetowy system aktów prawnych

Ustawa wg. swojej definicji reguluje:

Ustawa prawo upadłościowe

 • zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych
  dłużników będących przedsiębiorcami;
 • zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących
  osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;
 • skutki ogłoszenia upadłości;
 • zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną.
 • Przepisy ustawy stosuje się również do innych podmiotów określonych

Ustawa – Prawo Upadłościowe

“Nowela przewiduje możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze, czyli bez wyznaczania sędziego – komisarza. To ma odciążyć sądy upadłościowe i restrukturyzacyjne, do których wpływa coraz więcej spraw upadłych konsumentów. W 2016 roku było ich 8 694, w 2017 – 11 120, a w ubiegłym roku już 12 719. Z tego w 2018 r. upadłość ogłosiło ponad 6,5 tys. osób. Zdaniem resortu sprawiedliwości procedura uproszczona ma być stosowana jeśli dłużnik nie ma majątku. Wyłączenie sądów z takich spraw ma sprawić, że będą miały więcej czasu na bardziej złożone sprawy restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców.

Ponadto nowela przewiduje możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami, z ograniczonym do minimum udziałem sądu. Jego rolę przejęliby licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni, którzy czuwaliby również nad wykonaniem układu. MS liczy, że dzięki temu zmniejszy się liczba nowych postępowań, w których konieczne jest ogłoszenie upadłości dłużnika”  cyt. z www.prawo.pl

 

 

Co to jest upadłość?

Procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Upadłość to tzw. egzekucja uniwersalna prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie. Tym właśnie upadłość różni się od egzekucji syngularnej prowadzonej przez niektórych tylko wierzycieli i tylko z poszczególnych składników majątku dłużnika. Trzecim w systematyce rodzajem egzekucji sądowej (wprowadzonym do procedury cywilnej w 2005 roku) jest egzekucja generalna w trybie art. 10641 i nast. kpc, tj. egzekucja przez zarząd przymusowy. Egzekucja generalna lokuje się niejako pomiędzy dwoma wcześniej wspomnianymi trybami egzekucji i posiada pewne cechy każdej z nich, i tak np. egzekucja generalna obejmuje skutkami zajęcia wszystkie składniki majątku dłużnika tak jak w przypadku egzekucji uniwersalnej, lecz jest prowadzona nie na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika. Jedynie na rzecz poszczególnych wierzycieli egzekwujących, tj. posiadających tytuł wykonawczy, czyli analogicznie jak w przypadku egzekucji syngularnej.

Co to jest upadłość

Co to jest upadłość

Postępowania upadłościowe umożliwiają także restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika (np. w drodze układu). W niektórych porządkach prawnych (w tym także w Polsce) pozwalają pod pewnymi szczególnymi warunkami na zwolnienie dłużnika z reszty długów.

W prawie polskim upadłość to postępowanie przewidziane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, prowadzone w stosunku do dłużnika (zwanego w ustawie „upadłym”), który stał się niewypłacalny. Wszczęcie postępowania upadłościowego następuje wskutek ogłoszenia upadłości przez sąd.

Dla wszczęcia postępowania upadłościowego wymagana jest zdolność upadłościowa (art. 5-9 pu) oraz niewypłacalność dłużnika (art. 10-12 pu).

Zdolność upadłościowa przysługuje co do zasady przedsiębiorcom (art. 5 pu), którymi są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (np. spółki osobowe) prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Od 2009 roku zdolność upadłościową posiadają także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – tzw. „upadłość konsumencka”.

źródło: wikipedia